rain-drop.net

Ideal Management and Company

Internal and external evaluation

Case: Markkinointi Pakkaset Oy

Tia-Maria Pakkanen

Degree Thesis

International

Förnamn Efternamn Organization

2012

LEVEL THESIS

Ansia

Degree System:

International Organization

Identification quantity:

Author:

Name:

Tia-Maria Pakkanen

Supervisor (Arcada):

Sveinn Eldon

Commissioned by:

Markkinointi Pakkaset Oy

This kind of thesis was commissioned by simply Markkinointi Pakkaset Oy, owner of five HTH Kitchenforum showrooms in Helsinki, Vantaa, Lahti, Lappeenranta and Kouvola. The thesis aim was to look into the internal and external conditions of the case organization, find the factors impacting the company's overall performance and competition and to make tactical recommendations based upon these conclusions, in order to increase the company's competitiveness. This research is significant for the company, since research for this extent is actually not conducted prior to. During the last 2 years the case business has been implementing a significant expansion strategy and, therefore , there were big modifications in our company's external and internal environments. It is necessary for businesses to analyze their environments on a regular basis and reflect on the path of its business, to be able to further develop its business. This thesis aims at obtaining solutions to pursuing questions: What is the current condition of the case company's internal and external environment? What tactical recommendations can be made to the company based on these findings? Books in tactical management utilized as the theoretical platform. The theories of value cycle, competitive benefit and core competencies had been used because the main hypotheses. The qualitative research method was used while the thesis research procedure. The qualitative method was chosen because the objective was going to find fresh perspectives and ideas for the business and to obtain a deeper understanding about explored phenomena. Empirical research was carried out through individual selection interviews. Interview concerns were divided in four main classes. Interview queries were documented and transcribed. Interviews created a number of helpful information towards the company. This information will help the business to reinforce and develop it is business. Keywords:

Strategic administration, internal and external environment,

value string, core competency, SWOT research

Number of webpages:

Language:

Date of popularity:

61

The english language

OPINNГ„YTETYГ–

Ansia

Koulutusohjelma:

Foreign Business

Tunnistenumero:

Tekijä:

Työn nimi:

Tia-Maria Pakkanen

Työn ohjaaja (Arcada):

Sveinn Eldon

Toimeksiantaja:

Markkinointi Pakkaset Oy

Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Markkinointi Pakkaset Oy, joka omistaa viisi HTH Keittiöforum myymälää Helsingissä, Vantaalla, Lahdessa, Lappeenrannassa ja Kouvolassa. Yritys toimii Suomen suurimpana HTH Keittiöforum –merkin jälleenmyyjänä. Opinnäytetyö tehtiin tilaustyönä. Opinnäytetyön tavoitteena oli analysoida yrityksen sisäistä ja ulkoista toimintaympäristöä sekä löytää mahdollisia kehityskohtia SWOT analyysin pohjalta tarkoituksena yrityksen kilpailukyvyn parantaminen. Tutkimus on merkityksellinen toimeksiantajalle, sillä tämän kaltaista tutkimusta ei ole aiemmin suoritettu. Tutkimuksen merkityksellisyyttä lisää myös yrityksen suuri laajentuminen, jonka vuoksi yrityksen sisäinen ja ulkoinen ympäristö on kokenut muutoksia. Tutkimuskysymykset ovat: Minkälainen on yrityksen nykyisen sisäisen ja ulkoisen toimintaympäristön tila? Minkälaisia strategisia suosituksia voidaan tehdä löydettyjen tulosten pohjalta?

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostettiin strategisen johtamisen kirjallisuutta käyttäen. Teoreettinen viitekehys rajattiin käyttäen viiden kilpailuvoiman, arvoketjun, ydinosaamisen ja kilpailuedun teorioita. Tutkimuksen empiirinen osuus toteutettiin kvalitatiivista tutkimusmenetelmää käyttämällä. Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä valittiin, koska tutkimuksella haluttiin löytää uusia ideoita ja...

References: Harmony Consulting. 2012, Nopea kasvu siivitti Markkinointi Pakkaset Oy: n vahvaan

nousuun

Barney, J. 2007, Gaining keeping competitive advantage. 3rd Release. Prentice

Lounge.

Barney, J. & Hesterley, W. 08, Strategic Managing and Competitive Advantage. Prentice Hall.

Coulter, M. 2008, Strategic managing in action. 4th Edition. Pearson Education.

Frosterus, N. & Roponen, H. 2011, Suomalainen verkkokauppa kasvaa ja kehittyy.

Hamel, G. & Prahalad, C. E. 2006, Kilpajuoksu tulevasta. Initial English variation:

Competing for the Future

Heikkinen, They would. & Huttunen, R. & Moilanen, S. 1999, Siinä tutkija missä tekijä. Atena

Kustannus.

Hirsjärvi, S. & Remes, S. & Sajavaara, P. 1997, Tutki ja kirjoita. Tammer-Paino Oy.

Kamansky, M. 2k, Strateginen johtaminen. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä.

Kananen, L. 2011, Trip Through the Thesis Process. JAMK University of Applied

Savoir

Kehusmaa, K. 2012, Strategiatyö – Organisaation voimalähde. Helsingin seudun

kauppakamari / Helsingin Kamari Oy.

Lindroos, M. E. & Lohivesi, K. 2006, Onnistu Strategiassa. next Edition. WSOY.

Lynch, R. 2006, Corporate and business Strategy. next edition. Prentice Hall.

Assurer, M. 1985, Kilpailuetu. Original English version: Competitive Benefits –

Creating and Keeping Superior Functionality

Porter, M. 2006, Kansakuntien kilpailuetu. First English version: The Competitive Advantage of Countries. 2nd Edition. Sane Töregård Agency Abdominal.

Rissanen, To. 2007, Kilpailu markkinoilla. Kustannusyhtiö Pohjantähti. Vaasa.

Silverman, Deb. 2005, Performing Qualitative Study. 2nd Model. Sage Guides Ltd.

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2002, Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Tammi.

Worthington, We. & Britton, C. 2009, The Business Environment. 6th Release. Pearson

Education Limited

Zimmerer, T. & Scarborough, In. 2002, Necessities of Entrepreneurship and Small

Business Managing

22.08.2019

Related

Apple Essay

22.08.2019 Apple is among the biggest names in the advanced field for quite some time now. Steve Jobs manufactured many amazing innovations that changed almost all of our lives. Despite of…..